Disclaimer


Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op allemaal de web en blogpagina’s van Wirelessinfo.be
Met het gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven.

WirelessInfo.be kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. WirelessInfo.be gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten die op of via haar web en blogpagina’s worden besproken. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die websites worden aangeboden. WirelessInfo.be heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Hyperlinks

Indien via de WirelessInfo.be links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- is WirelessInfo.be niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites.
WirelessInfo.be heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat WirelessInfo.be geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid. Wirelessinfo.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.

Intellectuele rechten

WirelessInfo.be besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar websites.
De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van WirelessInfo.be of van derden. Het gebruik, kopieën,  vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, ten zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van Wirelessinfo.be en van derden te eerbiedigen. Wirelessinfo.be behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd.

Indien u meent dat een werk waarop u auteursrechten werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, stuur dan een mail via het contact formulier op de website met de vermelding van:

 

Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en hoedanigheid

Een precieze identificatie van het werk of de rechten die, naar uw mening, werden geschonden

De precieze plaats waar het materiaal dat, gebeurlijk via een hyperlink, een inbreuk op uw rechten zou plegen zich bevindt


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.