Mikrotik tool email

Mikrotik tool email settings instellen

Mikrotik tool email

Mikrotik tool email is vervolgens op de Mikrotik router eenvoudig in te stellen, doch de providers doen moeilijk waardoor automatisch mailen onmogelijk aan het worden is.
Echter hebben ze gelijk, opdat er veel misbruik werd van gemaakt. 
Email automatisch verzenden kan bovendien niet meer bij providers zoals Telenet, Proximus en andere providers.
Dus vandaar dat het zoeken naar een oplossing noodzakelijk is geworden. 

Dit doen de providers echter niet om je te treiteren, integendeel.
De meeste providers hebben weliswaar poort 25 gesloten maar wel uit veiligheidsoverwegingen. Vervolgens zijn automatische mails ook geblokkeerd. 
Doordat daar nogal malafide verrichtingen mee gedaan werden zoals spam en virussen versturen, unanieme mails sturen enzovoort.

Anderzijds worden de e-mails via poort 25 niet versleuteld verzonden en kan je de gebruikersnaam en paswoord gewoon uit sniffen met als gevolg dat je email kan worden misbruikt. Deze situatie was niet veilig vandaar hebben de providers maatregelen moeten nemen.

Mikrotik tool email kon geruime tijd niet meer worden gebruikt en mits lang zoeken is een oplossing gevonden met Gmail.

Conclusie 
Mail je Mikrotik berichten vervolgens met Gmail en daar komt de mail in je mailbox terecht.
Hou in je gedachten dat geen enkele ongeïdentificeerde mail nog naar buiten komt. 
Daar staat tegenover dat veiligheid prioritair is geworden met de gevolgen van dien.
Je zal dan ook je Gmail instellingen moeten wijzigen doordat je tegenwoordig moet inloggen met een twee staps authenticatie. 
Daardoor moet je toestemming geven. Zodat de Mikrotik tool email kan verzenden via en naar je Gmail account.
Mikrotik tool email wordt kan terug worden gebruikt voor interessante doeleinden.

tool email settings

Routerboard

RouterOs

Bios firmware

RB3011 UiAS-RM

6.38.7 bugfix

3.35

Configureren van de Mikrotik tool email

tool email settings
Mikrotik tool email
Mikrotik tool email

Login in Winbox met je gebruikersnaam en paswoord.
Om de Mikrotik tools email settings te gaan instellen voer het volgende uit:
1- In het hoofdvenster klik je op "tools".
2- Vervolgens klik op email en je kan de email parameters instellen. 

Mikrotik tool email

1- Bij "server" vul "smtp.gmail.com" in.
2- Verder vul je als poort 587 in.
3- Start TLS selecteer je "yes".
4-Vervolgens vul je bij "from" uw email adres in.
5- Vul je gebruikersnaam in van gmail in.
6- type je paswoord in.
7- Tenslotte bevestig met "ok".

Gmail instellingen aanpassen om toelating te geven dat je Mikrotik router gebruik mag maken van je Gmail account.

Gmail is de enige email service waar ik de email van het Mikrotik RouterBoard kon doorsturen.
Dit mits je toestemming geeft dat je Mikrotik router toelating krijgt om email door te zenden.

Deze APP is geen software maar uw Email van je Mikrotik RouterBoard.
Om deze email instellingen klik op de groene button.

Mikrotik tool email

1- Klik op het onderste venster op "meer informatie".

Mikrotik tool email

Om het app-wachtwoord te genereren klik je uiteraard op "een app-wachtwoord genereren 

Mikrotik tool email

1- Vervolgens klik op App-wachtwoorden. 

Daar je waarschijnlijk werkt met een Gmail account login met twee staps identificatie moet je vervolgens een paswoord voor de App aanmaken.

Je zal moeten inloggen op je Gmail account

Mikrotik tool email

Om te bewijzen dat jij de eigenaar bent van deze account moet je uw paswoord ingeven.
Wanneer je een twee staps identificatie hebt ingesteld zal je de tweede code ook moeten bevestigen.

Mikrotik tool email

Voor alle duidelijkheid laat ik je deze screenshot zien waar je de Mikrotik en de functie van de App moet selecteren.
1 = Selecteer email
2 = Vul de naam Mikrotik in.

Mikrotik tool email

1- Selecteer vervolgens wat de App mag doorsturen.
 In dit geval mag de  Mikrotik router een email naar je Gmail account sturen.  

Mikrotik tool email

1- Vul de naam Mikrotik in en klik vervolgens op "genereren".
Er wordt een speciaal paswoord aangemaakt.

Mikrotik tool email

Het APP-wachtwoord is vervolgens gegenereerd.
Vervolgens lees wat op de screenshot staat en voer dit uit.
Opgelet de instellingen kunnen iets verschillen dan getoond.
Nu kan je het Mikrotik RouterBoard laten mailen.
Mikrotik tool email is terug in dienst.

Als je email instellingen goed zijn ingesteld kan je door middel van dit script testen of de email verzending werkend is. 

/tool e-mail send to=uwgmail-adres@gmail.com subject="test" body="test"

Bruikbare email scripts

Deze bruikbare email scripts kunnen gebruikt worden samen met de Mikrotik scheduler.

Neem een export van je configuratie en krijg email met de export in bijlage opgestuurd.

/system scheduler
add interval=2d name="export configuratie" on-event="/export file=export\r\
\n/tool e-mail send to=\"uw-gmailadres@gmail.com\" subject=\"\$[/system identity\
\_get name]export\"\\\r\
\nbody=\" configuration file \$[/system clock get date]\" file=export.rsc" \
 policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
  start-date=jan/14/2018 start-time=01:00:00

Dit script neemt een export van je configuratie en zend deze vervolgens door via email.
De tekst in het rood gekleurd moet je aanpassen aan je wensen.
Denk er ten slotte aan een datum en uur te gebruiken dat nog niet verstreken is.  

Krijg regelmatig een email bericht met de logfile van je RouterBoard 

/system scheduler
add interval=1d name="Email logfile" on-event="#read log\r\
    \n:local logcontent\r\
    \n:foreach int in=[/log find ] do={\r\
    \n:set logcontent (\"\$logcontent\\r\\n\" .[/log get \$int time]. \" - \" .[\
    /log get \$int message])\r\
    \n}\r\
    \n#send email\r\
    \n/tool e-mail send to=\"uw-gmailadres@gmail.com\" subject=([/system identit\
    y get name] . \" Log \" . [/system clock get date]) body=\$logcontent\r\
    \n#delete old log\r\
    \n/system logging action set memory memory-lines=1\r\
    \n/system logging action set memory memory-lines=65000" policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
    start-date=jan/02/2018 start-time=00:00:00

Dit script zorgt er vervolgens voor dat je dagelijks de logfile op je router doorgestuurd krijgt per email uiteraard. 

tool email settings

Krijg regelmatig een email bericht met de temperatuur van je RouterBoard opgestuurd

:global tcasinha [/system health get temperature]
:local emessage ("Temperature is " . [:pick $tcasinha 0 2] . "." . [:pick $tcasinha 2 3])
:if ($tcasinha >= 40) do={
:log info $tcasinha
/tool sms send usb3 "uw gsm-nummer hier" message=$emessage
} else={
/tool e-mail send to="uw-gmailadress@gmail.com" subject="TEMP_RB3011" body=$emessage start-tls=yes
}


De temperatuur regelmatig kunnen aflezen op email is gemakkelijk, maar dit script indien je een 3G of 4G modem hebt geïnstalleerd kan deze zelfs worden ge Sms't.
Natuurlijk is het beter een netwerk monitoring te installeren maar indien dit niet mogelijk is heb je toch iets van controle over de temperaturen van je routerbord.